Maliye ve Vergi Hukuku Konu Anlatımı (9786057731241)

Tedarikçi : Temsil Kitap
Fiyat : €36,99(KDV Dahil)
Barkod : 9786057731241

Teftiş Maliye ve Vergi Hukuku kitabımızın hazırlığında, her geçen yıl evrimleşen ve yenilenen sınav sistemlerinde salt bilginin değil, bilgiyi kullanmanın ve güncel bilginin önem kazandığı, eski-yeni deneyimlerin profesyonelce harmanlandığı tarzda soruların başarıya götürdüğü gerçeği ile yola çıktık.

Bu yolda emeği geçen Maliye ve Vergi Hukuku komisyonumuz iki ayrı yapının birleşimi olarak çalışmalarını yürütmüştür. Komisyonun bir grubu değerli akademisyenlerden ve mevzuatı yakından takip eden öğretim görevlilerinden oluşmaktayken diğer grup ise yalnızca kurum sınavlarına yoğunlaşmış olan, KPSS ve diğer kurum sınavlarında uzmanlaşmış, tüm kurum sınavlarında gelen soruların kapsadığı müfredat ve müfredata ilişkin değişmeler konusunda profesyonelleşmiş olan değerli eğitmenlerden oluşmuştur. Burada amaç, müfredat dahilinde size gerekli olan tüm konular ve soru tarzlarını tam olarak tespit ederek ihtiyaç duymayacağınız gereksiz detaylarla uğraşıp vakit ve emek kaybetmenizi engellemektir.

Maliye

1. Ünite: Maliye Teorisi
2. Ünite: Kamu Harcamaları
3. Ünite: Kamu Gelirleri
4. Ünite: Devlet Borçlanması
5. Ünite: Devlet Bütçesi
6. Ünite: Maliye Politikası
7. Ünite: Türk Vergi Sistemi

8. Ünite: Vergi Hukuku

1. Bölüm

Türk Vergi Hukuku
Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri
Vergi Hukukunun Bölümlendirilmesi
Türk Vergi Hukukunun Kaynakları
Vergi Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları

1. Anayasa
2. Kanun
3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları
Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynakları
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
2. Cumhurbaşkanlığı Kararları
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri İle Kararlarının Toplu Olarak Görünüşü:
3. Yönetmelik
4. Genel Tebliğ
5. Özelgeler (Muktezalar)
6. Sirküler
7. Genelgeler Ve Genel Yazılar

Vergi Hukukunun Yargı Organından Doğan Kaynakları

1. Anayasa Mahkemesi Kararları
2. İçtihadı Birleştirme Kararları
3. Diğer Yargı Kararları:

Diğer Kaynaklar

2. Bölüm
Vergi Kanunlarının Uygulanması
Vergi Hukuku Kaynaklarının Yer Bakımından Uygulanması
Vergi Hukuku Kaynaklarının Zaman Bakımından Uygulanması
Vergi Hukuku Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorum)
Vergi Hukukunda Yorum Türleri
Vergi Hukukunda Yorum Yöntemleri

3. Bölüm
Anayasada Yer Alan Vergi Hukuku İlkeleri
1. Vergilendirmede Ölçülülük İlkesi
2. Verginin Belirliliği İlkesi (Kıyas Yasağı)
3. Vergilendirmede Kanun Önünde Eşitlik İlkesi
4. Vergilemede Genellik İlkesi
5. Verginin Kamu Giderlerini Karşılamak İçin Alınması İlkesi
6. Verginin Mali Güce Göre Alınması İlkesi
7. Vergi Yükünün Adaletli Ve Dengeli Dağılımı İlkesi
8. Verginin Kanuniliği İlkesi

4. Bölüm
Verginin Temel Unsur Ve Kavramları
Vergi Usul Kanununun Kapsamı
Vergilendirme Hakkı Ve Vergi Tahsil Yetkisi
Vergi İlişkisi
Verginin Konusu
Vergiyi Doğuran Olay
Vergide Muafiyet, İstisna Ve İndirimler
Vergi Tarifesi:
Verginin Tarafları
1. Vergi Mükellefi (Yükümlüsü)
2. Vergi Sorumlusu
Vergi Mükellefi İle Vergi Sorumluları İle İlgili Ortak Hükümler
Vergi Sorumluluğunun Türleri
Mükellefiyet Ve Sorumlulukla İle İlgili Özel Sözleşmeler
Vekalet Yoluyla Temsil
Vergi Hukukunda Ortaklaşa Ve Zincirleme Sorumluluk

5. Bölüm
Vergi Hukukunda Vergilendirme Süreci
Verginin Tarhı
Tarh Şekilleri:
Verginin Tebliği
Tebliğ Usulleri
Verginin Tahakkuku
Verginin Tahsili
Verginin Ödenmesi Ve Tahsili
Verginin Ödenme Şekilleri

6. Bölüm
Vergi Mükelleflerinin Ödevleri
1. Bildirimde Bulunmak
Bildirim Ve Süreler
2. Defter Tutma Ve Belge Düzenleme
Tüccarların Tabi Olduğu Esaslar Ve Tutulacak Defterler:
Defterlerin Tasdik Zamanı
3. Belge Düzenlemek
5. Belgeleri Ve Defterleri Muhafaza Ve İbraz Etmek
6. Vergi Mükelleflerini Diğer Ödevleri
6.1 Vergi Levhası Bulundurma Ödevi
6.2 Beyannameleri Tasdik Ettirme Görevi

7. Bölüm
Değerleme Ve Amortisman
Değerleme
Amortisman Uygulaması
Amortisman Süresi
Amortisman Türleri
Enflasyon Düzeltmesi Ve Yeniden Değerleme Oranı

8. Bölüm
Vergi İdaresinin Denetleme Ve Bilgi Edinme Yolları
A. Yoklama
B. Vergi İncelemesi
C. Arama (Aramalı İnceleme)
D. Bilgi Toplama

9. Bölüm
Vergi Hukukunda Kanuni Ve İdari Süreler
Süreler
Organik Tasnif (Devlet Organınca Yapılan Tasniftir.)
Hukuki Tasnif

10. Bölüm
Vergi Suç Ve Cezaları
1. Vergi Kabahatleri
2. Vergi Suçları
3. Vergi Suçları Ve Kabahatleri İle İlgili Özel Durumlar

11. Bölüm
Vergi Borcunun Ve Vergi Cezalarının Ortadan Kalkması
A) Vergi Borcunu Veya Cezasını Tamamen Ya Da Kısmen Ortadan Kaldıran Haller
1. Ödeme
3. Terkin (Silme)
4. Tahakkuktan Vazgeçilmesi
5. Af
6. Uzlaşma (11. Bölümde Detaylı Olarak Açıklanmıştır)
7. Takas / Mahsup
8. Vergilendirmede Yapılan Hatalar
B) Sadece Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Veya Azaltan Haller
1. Ölüm
2. Cezalarda İndirim (11. Bölümde Detaylı Olarak Açıklanmıştır.)
3. Pişmanlık Ve Islah
4. Yanılma
5. Mücbir Sebebler (Zorlayıcı Nedenler)

12. Bölüm
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları
1) Uzlaşma
2) Cezalarda İndirim
3) Vergi Hataları Ve Düzeltme
Vergi Hatalarının Türleri
Hesap Hataları
Vergilendirme Hataları
Düzeltme Zamanaşımı

13. Bölüm
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları
Vergi Yargısı
Vergi Mahkemeleri
Bölge İdare Mahkemesinin Görevi
Danıştay Ve Temyiz Yolu
Vergi Uyuşmazlığı Yönüyle
Ortak Açıklama

14. Bölüm
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (6183)
Kamu Alacağının Korunma Yolları
1. Teminat
2. İhtiyati Haciz
3. İhtiyati Tahakkuk
4. Rüçhan Hakkı (Öncelik Hakkı)
5. Kamu Alacağının Değerini Korumaya Yönelik Önlemler
5. Kamu Alacaklarının Cebren Tahsili

9. Ünite:
2016 - 2020 Yıllarının En Önemli Vergi Kanunu Değişiklikleri Ve Açıklamalı Soruları
A. İzaha Davet Müessesesi
İzaha Davet Müessesesinden Yararlanabilen Mükellefler
İzaha Davet Müessesinden Yararlanamayan Mükellefler
Mükellef Tarafından Yapılan İzahın Vergi İdaresince Yeterli Bulunması Halinde;
Mükellef Tarafından Yapılan İzahın Vergi İdaresince Yeterli Bulunmaması Halinde;
B. 7194 Sayılı Yasa İle Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi Düzenlemesi
Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası
Genç Girişimci Kazanç İstisnasından Yararlanabilecek Olanlar
Genç Girişimci Kazanç İstisnasından Yararlanma Şartları
Vergi Usul Kanununun ‘’Bilinen Adresler’’ Başlıklı 101.Maddesi İle
‘’Tebliğ Evrakının Teslimi’’ Başlıklı 102. Maddesi Ve ‘’Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller’’
Başlıklı 103. Maddeleri Değiştirilmiştir.
Son Bilinen Adresler (Vuk M.101)
Kapıya Yapıştırma Usulüyle Tebliğ (Vuk M.102)
İlanen Tebliğ (Vuk M.103)
Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikle 2018, 2019 Ve 2020 Yıllarında
Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı Değişmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. Maddesinin Üçüncü Arasında Yer Alan “%25’ İni”
İbaresi “%15’ İni” Şeklinde Değiştirilmiştir.
Veraset Ve Intikal Vergisi Kanununun 16. Maddesindeki “%10” İbaresi “%20” Olarak
Değiştirilmiştir.
213 Sayılı Kanunun 157. Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan “Veya İkamet”
İbaresi Madde Metninden Çıkarılmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 654
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden sogenannte Session-Cookies, um unsere Website zu optimieren.