Georges PolitzerAraştıma-İnceleme-ReferansFelsefenin Başlangıç İlkeleri
Georges PolitzerAraştıma-İnceleme-ReferansFelsefenin Başlangıç İlkeleri

Felsefenin Başlangıç İlkeleri (9789757399377)

0,00
Tedarikçi : Sol Yayınları
Para Puan : 225
İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : $44.38  + KDV
İndirimli : $31.06  + KDV
KDV Dahil : $33.24
Barkod : 9789757399377

İÇİNDEKİLER

 

11 Georges Politzer, Georges Cogniot

18 Yayınlayanların Önsözü, Guy Besse-Maurice Caveing

 

FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ

25 GİRİŞ

26 I. Felsefe Nedir?

30 II. Niçin Felsefeyi İncelemeliyiz?

34 III. Hangi Felsefe İncelenmeli?

34 a) Bilimsel Bir Felsefe: Diyalektik Materyalizm

36 b) Devrimci Bir Felsefe: Proletaryanın Felsefesi

38 IV. Vargı: Teori ve Pratiğin Birliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKSİST DİYALEKTİK YÖNTEMİN İNCELENMESİ

43 BİRİNCİ DERS. – Diyalektik Yöntem

43 I. Yöntem Nedir?

44 II. Metafizik Yöntem

44 a) Nitelikleri

47 b) Tarihsel Anlamı

48 III. Diyalektik Yöntem

48 a) Nitelikleri

50 b) Tarihsel Oluşumu

55 IV. Formel Mantık ve Diyalektik Yöntem

 

57 İKİNCİ DERS. – Diyalektiğin Birinci Çizgisi: Her Şey Birbirine Bağlıdır. (Karşılıklı Etki ve Evrensel Bağlantı Yasası)

57 I. Bir Örnek

59 II. Diyalektiğin Birinci Çizgisi

60 III. Doğada

64 IV. Toplumda

68 V. Vargı

 

70 ÜÇÜNCÜ DERS. – Diyalektiğin İkinci Çizgisi: Her Şey Durum Değiştirir. (Evrensel Değişme ve Kesintisiz Gelişme Yasası)

70 I. Bir Örnek

71 II. Diyalektiğin İkinci Çizgisi

72 III. Doğada

77 IV. Toplumda

83 V. Vargı

 

86 DÖRDÜNCÜ DERS. – Diyalektiğin Üçüncü Çizgisi: Nitel Değişiklik

86 I. Bir Örnek

88 II. Diyalektiğin Üçüncü Çizgisi

90 III. Doğada

95 IV. Toplumda

101 V. Vargı

 

104 BEŞİNCİ DERS. – Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi: Karşıtların Savaşımı (I)

104 I. Karşıtların Savaşımı Her Değişikliğin Devindiricisidir. Bir Örnek

105 II. Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi

106 III. Çelişkinin Nitelikleri

106 a) Çelişki İçtedir

109 b) Çelişki Yenileştiricidir

112 c) Karşıtların Birliği

 

117 ALTINCI DERS. – Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi: Karşıtların Savaşımı (II)

117 I. Çelişkinin Evrenselliği

119 a) Doğada

122 b) Toplumda

123 II. Uzlaşmaz Karşıtlık ve Çelişki

126 III. Karşıtların Savaşımı, Düşüncenin Devindiricisi

 

131 YEDİNCİ DERS. – Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi: Karşıtların Savaşımı (III)

131 I. Çelişkinin Özgül Niteliği

137 II. Evrensel ve Özgül Birbirinden Ayrılmazlar

141 III. Baş Çelişki, İkincil Çelişki

147 IV. Çelişkinin Başlıca Yönü ve İkincil Yönü

149 V. Çelişki Üzerine Genel Sonuçlar. Prudonculuğa Karşı Marksizm

 

İKİNCİ BÖLÜM

MARKSİST FELSEFİ MATERYALİZMİN İNCELENMESİ

157 SEKİZİNCİ DERS. – Materyalist Dünya Anlayışı Nedir?

158 I. "Materyalizm" Sözcüğünün İki Anlamı

159 II. Madde ve Ruh

161 III. Felsefenin Temel Sorunu

162 IV. "İdealizm" Sözcüğünün İki Anlamı

164 V. Materyalizm ve İdealizm, Teoride Olduğu Kadar, Pratikte de Birbirlerine Karşıdırlar

167 VI. Marksist Felsefi Materyalizm Üç Temel Çizgi ile Ayırdedilir.

 

169 DOKUZUNCU DERS. – Marksist Materyalizmin Birinci Çizgisi: Dünyanın Maddiliği

169 I. İdealist Tutum

173 II. Marksist Anlayış

174 III. Madde ve Hareket

179 IV. Doğal Zorunluluk

183 V. Marksizm ve Din

189 VI. Vargı

 

191 ONUNCU DERS. – Marksist Materyalizmin İkinci Çizgisi: Madde Bilinçten Öncedir.

191 I. Yeni İdealist Hile

198 II. Marksist Anlayış

199 a) Varlığın Nesnelliği

203 b) Bilinç, Varlığın Yansısı

205 III. Düşünce ve Beyin

209 IV. Bilincin İki Derecesi

212 V. Vargı

 

214 ONBİRİNCİ DERS. – Marksist Materyalizmin Üçüncü Çizgisi: Dünya Tanınabilir

214 I. İdealizmin Son Sığınağı

222 II. Marksist Anlayış

223 a) Pratiğin Rolü

229 b) Marksist Pratik Kavramının Bir Tahrifi

231 III. Göreli Gerçek ve Mutlak Gerçek

235 IV. Teori ve Pratiğin Birliği

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİYALEKTİK MATERYALİZM VE TOPLUMUN MANEVİ YAŞAMI

243 ONİKİNCİ DERS. – Toplumun Manevi Yaşamı Maddi Yaşamının Yansısıdır

243 I. Bir Örnek

245 II. İdealist "Açıklamalar"

250 III. Materyalist Diyalektik Tez

250 a) Toplumun Maddi Yaşamı, Yalnız Tek Tek Bireylerin Bilincinden Değil, Genel Olarak, İnsan Bilincinden ve İradesinden Bağımsız Olarak Varolan Bir Nesnel Gerçektir

253 b) Toplumun Manevi Yaşamı, Toplumun Nesnel Gerçeğinin Bir Yansısıdır

258 c) Yeni Toplumsal ve Siyasal Fikirler ve Teoriler Nasıl Ortaya Çıkar?

259 d) Kalıntılar Sorunu

260 IV. Vargı

 

263 ONÜÇÜNCÜ DERS. – Toplumsal Yaşamda Fikirlerin Rolü ve Önemi

263 I. Bir Örnek

265 II. Kaba Materyalizmin Yanılgısı

269 III. Diyalektik Materyalist Tez

269 a) Fikirlerin Maddi Kökeni Onların Gücünü Oluşturur

271 b) Eski Fikirler ve Yeni Fikirler

275 c) Yeni Fikirlerin Örgütlendirici, Harekete Getirici ve Değiştirici Bir Etkisi Vardır

278 IV. Vargı

 

282 ONDÖRDÜNCÜ DERS. – Bilimsel Sosyalizmin Şekillenmesi, Önemi ve Rolü

283 I. Marksizmin Üç Kaynağı

283 a) Alman Felsefesi

285 b) İngiliz Ekonomi Politiği

286 c) Fransız Sosyalizmi

287 II. Ütopik Sosyalizm

292 III. Bilimsel Sosyalizm

292 a) Biçimlenmesi

293 b) Nitelikleri

297 IV. Bilimsel Sosyalizmin Rolü

297 a) Sosyalizmle İşçi Hareketinin Kaynaşması

298 b) Devrimci Partinin Gerekliliği – "Kendiliğindenlik"in Eleştirisi

301 V. Vargı

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TARİHSEL MATERYALİZM

307 ONBEŞİNCİ DERS. – Üretim: Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri

307 I. Toplumun Maddi Yaşam Koşulları

309 a) Coğrafi Ortam

310 b) Nüfus

311 II. Üretim Tarzı

312 a) Üretici Güçler

315 b) Üretim İlişkileri

319 III. Üretim Araçları Mülkiyeti

322 IV. Üretim Tarzının Değişmesi, Toplumlar Tarihinin Anahtarı

325 V. Vargı

 

328 ONALTINCI DERS. – Üretim İlişkileri ve Üretici Güçlerin Niteliği Arasında Zorunlu Uygunluk Yasası

329 I. Üretici Güçler, Üretimin En Devingen ve En Devrimci Öğesidirler

331 II. Üretim İlişkilerinin Üretici Güçler Üzerindeki Karşı-Etkisi

333 III. Zorunlu Uygunluk Yasası

336 IV. İnsan Eyleminin Rolü

 

342 ONYEDİNCİ DERS. – Kapitalizmden Önce Sınıf Savaşımı

343 I. Toplumun Kökenleri

345 II. Sınıfların Ortaya Çıkışı

351 III. Köleci ve Feodal Toplumlar

355 IV. Burjuvazinin Gelişmesi

 

362 ONSEKİZİNCİ DERS. – Kapitalist Toplumun Çelişkileri

362 I. Kapitalist Üretim İlişkileri: Kapitalist Üretim İlişkilerinin Özgül Çelişkisi

367 II. Kapitalist Toplumda Zorunlu Uygunluk Yasası

368 a) Kapitalist Üretim İlişkileri ile Üretici Güçlerin Niteliği Arasında Uygunluk

371 b) Kapitalist Üretim İlişkileri ile Üretici Güçlerin Niteliği Arasında Çatışma

376 III. Proletaryanın Sınıf Savaşımı Üretim İlişkileri ile Üretici Güçler Arasındaki Çelişkinin Çözümlenmesi Yöntemi

382 IV. Vargı

 

384 ONDOKUZUNCU DERS. – Üstyapı

384 I. Üstyapı Nedir?

389 II. Üstyapı Temel Tarafından Oluşturulur 392 III. Üstyapı Etkin Bir Güçtür

396 IV. Üstyapı Üretime Doğrudan Doğruya Bağlı Değildir

398 V. Vargı

 

400 YİRMİNCİ DERS. – Sosyalizm

400 I. Üretim ve Üleşim

402 II. Sosyalizmin İktisadi Temeli

408 III. Sosyalizme Geçişin Nesnel Koşulları

409 IV. Sosyalizmin Temel Yasası

412 V. Sosyalizme Geçişin ve Sosyalizmin Gelişmesinin Öznel Koşulları

421 VI. Vargı

 

424 YİRMİBİRİNCİ DERS. – Sosyalizmden Komünizme

425 I. Komünist Toplumun İlk Evresi

429 II. Komünist Toplumun Üst Evresi

433 III. Sosyalizmde Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri

438 IV. Sosyalizmden Komünizme Geçişin Koşulları

442 V. Vargı

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MATERYALİST DEVLET VE ULUS TEORİSİ

447 YİRMİİKİNCİ DERS. – Devlet

447 I. Devlet ve "Kamu Yararı"

450 II. Devlet, Uzlaşmaz Sınıf Karşıtlıklarının Ürünü

451 a) Devletin Kökeni

458 b) Devletin Tarihsel Rolü

465 III. Devletin İçeriği ve Biçimi

466 a) Devletin Toplumsal İçeriği

472 b) Devletin Biçimi

476 IV. Sınıf Savaşımı ve Özgürlük

476 a) Burjuvazi ve "Özgürlük"

479 b) Proletarya ve Özgürlükler

 

491 YİRMİÜÇÜNCÜ DERS. – Ulus (I)

491 I. Ulus ve Toplumsal Sınıf

492 II. Bilimsel Ulus Anlayışı

492 a) Ulus Nedir?

493 (a) Dil Birliği

494 (b) Toprak Birliği

495 (c) İktisadi Yaşam Birliği

497 (d) Ruhsal Şekillenme ve Kültür Birliği

498 (e) Tarihsel Olarak Oluşmuş İstikrarlı Bir Birlik

499 b) Kaçınılacak Bazı Yanlışlar

502 III. Burjuvazi ve Ulus

502 a) Burjuva Ulusların Biçimlenmesi

503 b) Burjuvazi Ulusun Başında

505 c) Burjuvazinin Ulusa İhanet Etmeye Başlaması

513 IV. İşçi Sınıfı ve Ulus

513 a) Proleter Enternasyonalizmi

517 b) Proleter Yurtseverliği

 

522 YİRMİRDÖRDÜNCÜ DERS. – Ulus (II)

524 I. Sömürge Sorunu: Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı

530 II. Sosyalist Uluslar

530 a) Ulusal Sorun ve Sosyalist Devrim

532 b) Sosyalist Ulusların Nitelikleri

538 III. Ulusların Geleceği

540 Alsace ve Moselle Üzerine Not


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 208
En / Boy : 13 / 19.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2012
Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.