16. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı (9799751609570)

Fiyat : €4,53(KDV Dahil)
Barkod : 9799751609570

Kısaltmalar
Önsöz
Giriş
A. Kaynaklar
1.Arşiv Vesikaları
a. Tahrir Defterleri
-TD 64 (1518/924 Yılı Tahriıine ait Mııfassal Defter)
-TD 998 (1523/929 Yılı Tahriıyne ait İcmal Defter)
-TD 164 (1541/947 Yılı Tahririne ait Mufassal Defter)
-TD 213 (1541/947 Tarihli Mufassal ve İcmal Defter)
-TD 106 (973-74/1566-67 Tarihli Mufassal Defter)
-TD 332 (974-75/1566/67 Tarihli İcmal Defter)
-TD 552 (972/1565 Tarihli Evkaf Tahrir Defteri)
b. Ruznamçe Defterleri
c. Mühimme Defterleıi
d. Şer'iyye Sicilleri
e. DiğerArşiv Vesikaları
2. Basılı Eserler
a. Şeref Han, şerefnâme
B. Osmanlı Öncesi Çemişgezek
1. Osmanlı Hâkimiyeti Öncesinde Çemişgezek
a.Türk Hâkimiyetinden Önceki Dönem
b. Türk Hâkimiyetine Girdikten Sonra Çemişgezek
2. Çemişgezek'in Osmanlı Hâkimiyetine Girişi
I. Bölüm
İdari Yapı
A. Sancak İdaresi
1. "Sancak"Kavramı ve Sancak İdaresinin Ortaya Çıkışı
2. Sancakbeyiliği
3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sancaklan
B. Osmanlı İdari Teşkilatı İçerisinde Çemişgezek
1. Tahrirlere Göre İdari Taksimat
a. Tahrirlere Göre Nahiyeler ve Köyler
- Belde Nahiyesi
- Çatalkale Nahiyesi
- Gürzelik ve Kızuçan Nahiyeleri
-Şirzu ve Poşadı Nahiyeleri
- Havik Nahiyesi
- Keban ve Ovacık Nahiyeleri
- Kernik Nahiyesi
- Kerbüzek Nahiyesi
- Mazgird Nahiyesi
- Pertek Nahiyesi
- Sağman Nahiyesi
- Ribât Nahiyesi
- Sebtoros Nahiyesi
- Ulukale Nahiyesi
- Vasgird Nahiyesi
2. Çemişgezek, Mazgird, Pertek ve .Sağman Sancakbeyiliği
-Çemişgezek Beylerinin Soyu
a. Çemişgezek Sancakbeyiliği
b. Mazgird Sancakbeyiliği
c. Pertek Sancakbeyiliği
d. Sağman Sancakbeyiliği
II.Bölüm
Çemişgezek Sancağı'nda Yerleşme ve Nüfus
A. Yerleşme
B. Nüfus
1. Şehir Nüfusu
a. Müslim Nüfus
b. Gayıi Müslim Nüfus
2. Köy Nüfusu
a. Müslim Köyler
b. Gayri Müslim Köyler
3. Nöker ve Nökerzâdeler
4. Toplam Nüfus
5. Aşîretler ve Cema' atler
a. Büyük Millili Cemâ'ati
b. Millili-i Küçük ve Küçüklü Cemâ'âti
c. Şeyh Osmanlı Cemâ'ati
d. Kuhpiniklü Cemâ'ati
e. Şakaklu Cemâ'ati
f. Metaliblü Cemâ'ati
III. Bölüm
İktisadi Yapı
A. Toprak
l. Çift ve Çiftlik
2. Çemişgezek Sancağında Toprak ve Çiftlik Durumu
3. Mezra'alar
B. Zirai Üretim ve Zirai Üretimden Alınan Vergiler
l. Tahrirlere Göre Narh Fiyatlan
2. Hubübât Üretimi ve Hubübât Öşrü
a. Buğday(Hınta)
b. Arpa (şa'ir) ve Darı (Dıhn)
c. Pamuk (Penbe)
d. Bağcılık
e. Meyvecilik ve sebzecilik
C. Diğer Vergi ve Resimler
1. Hayvarıcılık ve Hayvancılıkla İlgili Resiımler
a. Âdet-i Ağnâm
b. Yaylak ve Kışlak (=Köm) Resimleri
c. Resm-i Kivâre
2.Şahıs Başına Alınan Vergi ve Resimler
a. Resm-i Çift ve Resm-i Dönüm
b. Bennâk Resmi
c. Mücerred Resmi
d. İspenç Resmi
e. Cizye
f. Âdet-i Ilgadiye
3. Maktu Vergiler ve Mukâta'alar
a. Maktu' Vergiler
- Resm-i Asiyâb
- Resm-i Bezirhâne
b. Mukâta'alar
- Boyahâneler
- İhtisab
4. Arızi Veıgiler
a. Bâd ı Hevâ
b. Âdet i Deştbâni
c. Resm-i Arûs
d.Tapu Resmi
e. Cürüm ve Cinayet Resmi (Resm-i cerâim)
5. Ticaret ve Gümrük Resimleri
a. Bâc ve Tamga
- Bâc-ı kavâfil
- Tamga-yı siyâh
- Geçit Resmi
6. Gayri Meşru Vergiler
IV.Bölüm
Dirlik Düzeni
A. Haslar
l. Padişah Haslan (hasshâ-i hümâyûn)
2. Sancakbeyi Hasları
a. Pîr Hüseyin Bey'in Hasları
b. Sağman Sancakbeyi Hasları
c. Mazgird Sancakbeyi Hasları
d. Pertek Sancakbeyi Rüstem Bey'in Hasları
B. Ze'ametler
C. Tımarlar
-Timâr Sahipleri
V.Bölüm
Vakıflar
A. Cami ve Mescid Vakıfları
a. Ulu (Yelmâniye) Câmii Vakfı
b. Molla Halil Mescidi Vakfı
c. Hayme Hatun Mescidi Vakfi
B. Zaviye Vakıfları
a. Eşkünü Zâviyesi Vakfı
b. Şeyh Hasan Bey Zâviyesi Vakfı
c. Halid Bey Zâviyesi Vakfı
d. Şeyh Hüsameddin Ali Zâviyesi Vakfı
e. Mesi (?) Zâviyesi Vakfı
f. Şeyh Çoban Zâviyesi Vakfı
g. Köşk Zâviyesi Vakfı
h. Munzur Zâviyesi Vakfı
C. Medrese Vakıfları
a. Süleyman Bey Medresesi Vakfı
D. Çeşme Vakıfları
Sonuç
Bibliyografya
A Arşiv Vesikaları
l. Tahrir Defterleri
2. Diğer Defterler
B. Basılı Eserler
Ekler
Ek I: 1518/924 Tarihli Çemişgezek Livâsı Kanunnâmesi
Ek II: 1541/948 Tarihli Çemişgezek Livâsı Kanunnâmesi
Ek III: 1566/973 Tarihli Çemişgezek Livâsı Kanunnâmesi
Ek IV: Tablo 17
Ek V: Tablo 18
Ek VI: Tablol9
Ek VII: Tablol4
Ek VIII: Tablo 25
Ek IX: Tablo 28
Ek X: Tablo 29
Ek XI: Tablo 30
Ek XII: Tablo 35
Ek XIII: Tablo 36
Ek XIV: Tablo 37
Ek XV: Tablo 38
Ek XVI: Tahrir Defterlerinde Çemişgezek'e Bağlı Köylerin Yazılışları
Dizin
Haritalar
Harita I
Harita II
Harita III
(İçindekiler)


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 319
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .1999
Benzer Ürünler
Etiketler
Mehmet Ali Ünal,
Çerez Kullanımı

Wir verwenden sogenannte Session-Cookies, um unsere Website zu optimieren.